Kinh Nghiệm

MÁY CÂU CÁ LONG CASTING LÀ GÌ? TÌM HIỂU MÁY CÂU CỐI NÔNG

Cản trở lớn nhất của việc ném xa chính là ma sát giữa dây và máy tạo ra trong quá trình ra dây. Máy câu cối nông Long Casting được thiết kế chuyên dụng cho việc quăng dây. Tìm hiểu thêm về dòng máy câu cối nông hỗ trợ ném xa Long Casting (LC), các yếu tố ảnh hưởng đến việc ném xa và một số tips trong việc lựa chọn máy câu cá.